Àrees de pràctica

El despatx vol satisfer les necessitats de serveis jurídics, tant a particulars com a empreses, oferint la pràctica del dret des d’una perspectiva multidisciplinar. A tall d’exemple podem citar:

Dret Mercantil

 • Assessorament i gestió en tota classe d’intervencions mercantils. Des de la creació de societats, així com el seguiment de la vida social de l’empresa, en tots els seus àmbits, consell d’administració, contractació, processos de reestructuracions societàries i tota classe de negociacions.
 • Realització de due dilligences, i seguiment en l’adquisició i fusió de societats.

Propietat Intel·lectual

 • Seguiment d’obtenció i impugnació de marques a nivell espanyol i comunitari. Comptem amb una xarxa de col·laboradors que poden fer investigació de marques arreu el món.
 • Defensa dels drets de propietat industrial, intel·lectual, drets d’autor, drets de reproducció i difusió d’obra en qualsevol format.

Dret Administratiu

 • Intervenció en tota classe de procediments davant les administracions públiques, tant en l’àmbit local, com autonòmic o estatal.
 • Assessorament en licitacions administratives, obtenció de concessions, llicències i negociació i contractació administrativa en general.

Dret Fiscal

 • Planificació i càlcul fiscal de les operacions mercantils i de les conseqüències fiscals de la contractació en general, així com de patrimonis familiars.
 • Prestem assessorament recurrent de les obligacions tributàries.
 • Intervenim també en la defensa de tota classe de procediments davant l’administració tributària.

Dret Laboral

 • Actuacions en matèria d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO), seguiment de tot el procediment fins la seva presentació davant les autoritats laborals.
 • Consell jurídic i intervenció en procediments de negociació i mediació de conflictes col·lectius.
 • Assessorament i intervenció en la contractació laboral, així com acomiadaments per causes objectives com disciplinàries.
 • Seguiment dels plans de seguretat en el treball, i tota classe d’intervencions davant l’ Inspecció de treball i de la Seguretat Social.

Dret Civil

 • Assessorament en temes de Dret Civil en els seus diferents àmbits.
 • Drets d’obligacions, contractació, testamentaries i qüestions successòries, drets reals, Registre Civil i Dret de Família: Procediments de dissolució del matrimoni, parelles de fet, menors i liquidacions de societats conjugals.

Dret Processal

 • Actuacions i defensa en tot tipus de procediments i instàncies en les jurisdiccions.
 • Intervenció contenció administrativa, mercantil, civil, penal i laboral, així com en procediments de mediació i arbitratge.

Dret Penal

 • Intervenció en temes relacionats en delictes econòmic – patrimonials, delictes contra les persones, així com els derivats de la responsabilitat penal de persones jurídiques, delictes contra les administracions públiques, delictes medi ambientals i delictes derivats d’actuacions urbanístiques.
 • Especial atenció en l’assessorament a particulars, persones jurídiques i administracions, en la prevenció en la comissió d’aquests delictes.

Dret Immobiliari

 • Assessorament en les operacions de compravenda de bens immobles, seguretat jurídica de la transmissió i la seva fiscalitat.
 • Redacció i elaboració de contractes d’arrendaments de béns immobiliaris.

Dret de l’Esport

 • Assistència i assessorament des d’una perspectiva multidisciplinari als diferents intervinents en la pràctica esportiva reglada, amb especial incidència en Lligues Professionals, Federacions, Clubs i Organitzacions Esportives i jugadors, tant en els aspectes relacionats amb la contractació, l’esponsorització, la cessió i gestió de drets d’Imatge, intervenció en processos sancionadors, i qualsevol altra acte que afecta la pràctica esportiva professional.

Dret del Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible

 • Assessorem en l’obtenció de concessions i concursos en matèria d’energies renovables, facilitant la gestió de la licitació.
 • També intervenim en matèries relacionades amb la gestió de residus, així com la tramitació d’expedients de tractament i sanejament d’aigües residuals i gestió de residus i la tramitació d’autoritzacions i emissió d’informes ambientals.

Drets Humans

 • Hem intervingut, i intervenim en tota classe de procediments relacionats en la protecció dels Drets Fonamentals, i procediments especials, recursos d’Empara davant el Tribunal Constitucional i procediments davant del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Especial conferencia Consulegis en Barcelona

Barcelona: 23 - 26 abril 2015

Leer más